کتاب « نقد هرمنوتیک پسامدرنیسم در تطـوررمـان غرب و پارسـی»

کتاب « نقد هرمنوتیک پسامدرنیسم در تطـوررمـان غرب و پارسـی» به زیور طبع آراسته و روانه‌ی بازار نشر گردید.

معرفی اثر از زبان نویسنده محترم جناب آقای دکتر بهروز عباسی:

گفته آید که رمان پسامدرنیستی غرب و پارسی، به سبب بینامتنیت موضوعی و مضمونی و نیز در التقاط‌گرایی ارادی و ناخواسته در آمیغ شناسه‌های عدم قطعیت (گمان‌مندی)، تکثر فرجام‌ها، تخالط ژانر و گسست متن، پارانویا و… گویی چهار آخشیج پیوندپذیر هستند. زان‌روی که تصاریف روزگار، سرشت توسعه‌پذیری رمان پست‌مدرن این دو قطب را برآغالید و آن را از اسلاف و اذیال خود تقریباً دور ساخت. نک، نویسندۀ این اثر تطبیقی_تحلیلی به ادلۀ پیچیدگی فضای اندرونی داده‌های رمان پسامدرن و تراکم سرسام‌آور فروع موضوعی این ژانر ستوار ادبیات داستانی، به صرافت افتاد که فزون بر تشریح نوع نگرش رمان یادشده، به نگاه پدیدارشناختی هوسرل و پذیرش پیکاوانۀ اینگاردن، گادامر و نیز خوانش شیوۀ سنجش آن از سوی منتقدین و نظریه‌پردازان ادبی، با مداقه و وسواس به شناساندن بنیادهای به‌غایت عمیق آن بیندیشد و همۀ ناگفته‌های آن را پنداری از قلق محاق درآورد.

سزاوار یادکرد است که سراسر این اثر- به‌جز بارمایه‌ها‌ و مضامین تلمیحی ارجاعات- صرفاً حاصل نظریه‌ها، نقدها و تفاسیر نویسنده است. حال، کتاب ملموح نظر در پی‌گرفت تحلیل شناسه‌ها و گزاره‌های پسامدرنیستی، تحقیقاً فزون بر راهنمود منتقدین ادبی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برای استادان و پژوهشگران نظریه و نقد ادبی نیز مرجع منجز پژوهشی است.

این اثر فاخر و ارزشمند که حاصل سال‌ها تحقیق و تتبع استاد جناب آقای دکتر بهروز عباسی فریدنی از مفاخر ادبیات پارسی و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان است؛ با تقریظ “پروفسور میرجلال الدین کزازی” و مقدمه‌ی “پروفسور قدمعلی سرامی ”  توسط انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان در قطع رقعی با جلد شومیز و 335 صفحه در آذرماه 1401 به زیور طبع آراسته گردید.

برای مشاهده کتاب کلیک کنید