هفته کتاب و کتاب خوانی این رویداد مهم فرهنگی مبارک و فرخنده باد.

به نام خدا

هفته کتاب وکتاب خوانی

کتاب خواندن؛ به ما می‌آموزد که فقر و تبعیض و بی عدالتی بنیان‌های جامعه را دچار تزلزل می کند.

کتاب خواندن؛ به ما می آموزد که مسلمانی اگر در سطح زبان بماند و نیت پاک در ان نباشد و در عمل خود را نشان ندهد، مسلمانی نیست بلکه تزویر است و دروغ.

کتاب خواندن؛ به ما می آموزد که انسان به صرف انسان بودن محترم است و ملاک برتری در عالم تقوی است و تقسیم مردم جامعه به خودی و غیرخودی و طبقه بالا و پائین و… تفکری انحرافی، غیر انسانی و غیر دینی است.