نشست تخصصی خوشنویسی و کتابت خوانسار

  به نام خدا

نشست تخصصی خوشنویسی و کتابت خوانسار به میزبانی انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان و فرهنگسرای خانواده شهرستان خوانسار و انجمن خوشنویسان شهرستان