حلول ماه رجب مبارک باد

سلام به نهر جاری بهشت

ارج می نهيم ماه خداوند عزّوجل را…

نيکو اوقاتی که پيامبر اکرم(ص) فرمودند: “رجب ماه خداست، شعبان ماه من است و رمضان ماه امّت من است.”

دارم فکر می کنم چقدر محبّت خداوند به بنده هايش لايتناهیِ… ماه رجب، ماه خداست.

مگه ميشه بيشتر از اين، خدا بهونه ي خوبتر شدن دست بنده ش بده ؟!! خيلی شنيديم که میگن مؤمن بايد زرنگ باشه !!

از کوچکترين فرصتی برای خشنودی خدا استفاده کنه… خشنودی خدا که در خشنودی خَلقِشه…

وقتی که حتّی گذری کتاب مفاتيح الجنان رو ورق بزنی می بينی که خدا چطوری ده ها کليد رو به دستت داره مي ده که توی همين ماه پر فضيلت به طرف درهای معطّر و زيبايی بهشت بری…  دارم تصوّر می کنم، با اين همه فرصت، چهره ي فرشته های خدا چقدر متعجّب می شه، چهره ها يی که تحسين قلب و روح عمل بنده های عاشق خدا رو ثانيه به ثانيه ثبت می کنن…

توی قنوت های مخلصانه و پاکتون دعا کنين که خداوند توي روز تشنگی، عطش عاشقانه ش رو به جرعه ای از نهر رجب، نهری سفيد تر از شير و شيرين تر از عسل؛ به ذرّات محبّتش رفع کنه… .