فرا رسیدن ماه ذی الحجه

خدای بزرگ را سپاس میگوییم که امسال نیز سعادت حج گذاری را به خیل انبوه مومنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه گوارا و فیاض برخوردار شوند

و در روزها و شب ها که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جان ها را پاکیزه و مزین سازد،

در مجاورت خانه با عظمت خداوند و مواقیت عبادت و خشوع و ذکر وتقرب باشند.